Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

1. Begripsbepalingen 
in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
gebruiker: ConsoleReparaties, gevestigd te Hilversum 
afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met gebruiker een overeenkomst aangaat of is aangegaan overeenkomst: elke overeenkomst waarbij gebruiker zaken en/ of rechten, waaronder gebruiksrechten, levert en/ of diensten verleend aan afnemer 

2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gebruiker en op elke rechtsverhouding tussen gebruiker en afnemer. 
2.2 Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden. 
2.3 De door afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing. 
2.4 Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van gebruiker,indien afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, na het tijdstip van inwerkingtreding wordt afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard. 

3. Aanbiedingen en prijs 
3.1 Alle door gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebruiker is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen te herroepen. 
3.2 Iedere omschrijving wordt bedoeld als aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 
3.3 Alle prijzen zijn in Euro`s inclusief BTW en exlusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders aangegeven. 

4. Levering 
4.1 Indien vermeld zal een levertermijn slechts als richtlijn c.q. indicatie gelden. De afnemer kan aan een levertermijn geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4.2 De afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na levering te controleren op gebreken. 
4.3 De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst indien de afnemer gebruiker daarvan niet binnen veertien dagen na levering schriftelijk of via de email van in kennis stelt. 

5. Risico 
5.1 Het risico van de zaken gaat over op de afnemer nadat gebruiker heeft getracht de zaken aan het door de afnemer aangegeven adres af te leveren. 
5.2 Indien de afnemer niet kiest voor aangetekende of verzekerde verzending of als het verzendadres buiten Nederland bevind, dan is gebruiker niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de zaken nadat deze ter verzending aan een derde werden aangeboden. 
5.3 Indien het vervoer van de zaken door of vanwege de afnemer geschiedt, gaat het risico over op de afnemer zodra de zaken uit de macht van gebruiker zijn geraakt. 
5.4 Het risico gaat tevens over op de afnemer nadat gebruiker afnemer heeft medegedeeld dat de zaken door gebruiker of derden ter beschikking van de afnemer gehouden worden. 

6. Betaling 
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf factuurdatum. 
6.2 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de afnemer zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling in verzuim. 
6.3 Na ommekomst van de betalingstermijn zal de afnemer over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn. 
6.4 Na ommekomst van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn. 
6.5 Na ommekomst van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de opdrachtgever te verhalen. 

7. Imputatie en verrekening 
7.1 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 
7.2 Verrekening van enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben, is uitgesloten. 
7.3 Het is de afnemer behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker niet toegestaan enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben te bezwaren of te vervreemden. 

8. Boete 
8.1 Bij enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die de afnemer jegens gebruiker heeft, verbeurt de afnemer zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan twintig procent (20%) van de geldelijke waarde van de verplichting. 

9. Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Gebruiker behoudt het eigendom van de zaken tot voor deze zaken de overeengekomen prijs volledig is voldaan. 
9.2 Tot de overeengekomen prijs volledig is voldaan, is het de afnemer niet toegestaan geleverde zaken te vervreemden of deze op enigerlei wijze te bezwaren. 

10. Aansprakelijkheid 
10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door afnemer op grond van de overeenkomst aan gebruiker betaalde of te betalen bedragen. 
10.2 Gebruiker is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. 
10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan aan de zaken van afnemer door inbouw van door gebruiker geleverde modificatiechips of door of vanwege gebruiker verrichte werkzaamheden om tot modificatie te geraken. 
10.4 Schade waarvoor gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
10.5 In geval van buiten werking gestelde producten of diensten door de officiële leverancier middels updates, is de gebruiker niet aansprakelijk. De afnemer dient zelf rekening te houden met eventuele buiten werking raken van niet offciële producten/aanpasiingen bij het installeren van officiële updates. 

11. Ontbinding 
11.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat afnemer nalatig blijft aan zijn verplichtingen jegens gebruiker te voldoen, ook al betreft dit verplichtingen zijdens afnemer uit een andere overeenkomst dan die waarvan gebruiker de uitvoering opschort of die welke de gebruiker ontbindt. 
11.2 Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. 

12. Geschillen 
12.1 De rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden beheerst door Nederlands recht. 
12.2 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13. Garantie
13.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt op de geleverde reparaties en diensten een garantie termijn gegeven van 6 maanden. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.
13.2 Op gebruikte produkten zoals controllers, remotes, headsets e.d. die geleverd worden geldt 3 maanden garantie. Na deze periode is er geen mogelijkheid meer om de producten onder garantie te laten repareren en of vervangen.  

13.3 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik; het ongedaan maken van een modificatie of defect raken van een console (systeemsoftware) door verkeerd updaten van een console.
c. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
d. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
e. schade veroorzaakt door derden;
f. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
g. indien
13.4 De garantie is van toepassing op de hardware elementen van een console en te benoemen als;
a. Voeding (PSU), Optical Disc Drive, Moederbord, HDD etc.
b. uitgesloten van garantie zijn de online netwerk diensten zoals Xbox Live of PSN. 

14. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten op afstand zonder fysieke tussenkomst van de verkoper heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht moet het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na het ontvangen van de retourgegevens geretourneerd zijn bij de ondernemer. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand van zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; hieronder vallen in het bijzonder: productcode. Voor zakelijke aankopen, dus aankopen gedaan door ondernemers, geldt géén herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd. Zij hebben zodoende geen wettelijke mogelijkheid om zonder opgave van redenen hun aankoop binnen 14 dagen terug te sturen en hun volledige aankoopbedrag inclusief bezorgkosten terug te krijgen.

Console Reparaties
Average rating:  
 0 reviews
error: Content is protected !!